Chlórové tablety 20g

30,00  s DPH

Bayrol Spa Time – Chlórové tablety – Chlorine Tablets 20 g, 1 kg

Chlórové tablety 20 g majú vysoký obsah chlóru a preto spoľahlivo dezinfikujú vodu vo vašej vírivke. Ich pomalé rozpúšťacie vlastnosti umožňujú konzistentné dávkovanie chlóru počas dlhšieho obdobia. Špeciálny vzorec zabezpečuje, že sa chlórové tablety rozpúšťajú iba vtedy, keď beží filtračné čerpadlo, aby nedošlo k predávkovaniu.

Výhody

  • stabilizovaný chlór
  • žiadne nečistoty
  • pH neutrálne
  • zabraňuje rýchlej degradácií chlóru pri vyšších hodnotách teploty alebo pri vystavenie priameho slnečného žiarenia

Popis produktu

  • pomaly sa rozpúšťajúca biela tableta s obsahom 20 g
  • 100 g výrobku obsahuje 92 g symklosénu

Dávkovanie

Aspoň raz za týždeň skontrolujte hodnotu voľného chlóru pomocou testovacích prúžkov SpaTime a v prípade potreby upravte úroveň chlóru na hodnotu v rozmedzí 1,0 – 1,5 g/l. Umiestnite tabletu do filtra, alebo dávkovacieho zariadenia vašej vírivky. Pri častom používaní vírivky sa môže vyžadovať použitie viacerých tabliet. Pred prvým použitím chlórových tabliet použite Chlorine granules, alebo Spa Pure. Nepoužívajte Chlorine Tablets, ak nie je vo vírivke žiadny chlór.

1 tableta/m3 každých 10 – 14 dní.

Dôležité informácie

Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku. Aplikácia chlórových tabliet priamo do vírivej vane môže spôsobiť vybielenie povrchu vašej vírivej vane.

Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý ak sa prehltne. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže podráždiť dýchacie cesty. H410 Veľmi toxický pre vodný život s dlhodobým účinkom.
EUH031 Pri styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. EUH206 Varovanie! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Použite ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu tváre. P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Ak máte a dá sa to ľahko, vyberte kontaktné
očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára. P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov. Držte mimo dosahu zdrojov ohňa, horľavých materiálov a ohňa.
Nepožívať.
Výrobca:
Bayrol Deutschland GmbH
Robert-Koch-Strasse 4
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:
EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47
Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832

Ďalšie informácie

Technická špecifikácia

.

Objem

500 ml

Dávkovanie

30 ml / liter vody

Záruka

podľa záručných podmienok

Nákupný košík
Chlórové tablety 20g
30,00  s DPH